Afschaffing VAR uitgesteld

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties wordt wellicht uitgesteld. Met deze Wet wordt beoogd de VAR af te schaffen. De Staatssecretaris van Financiën merkt omtrent de Wet het volgende op:

  • De streefdatum voor de inwerkingtreding wordt 1 april 2016 in plaats van 1 januari 2016;
  • Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst, zijn voor 1 april 2016 beoordeeld;
  • Er geldt een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 1 januari 2017 de tijd om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst;

en

  • Het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht, dus tot moment van de inwerkingtreding van de wet blijft de vrijwarende werking van de VAR bestaan.

Herziening box III-heffing per 2017

De vermogensrendementsheffing in box III wordt per 1 januari 2017 ingrijpend veranderd. De heffing blijft gebaseerd op een forfaitair rendement, maar het huidige forfaitaire rendement van 4% wordt genuanceerd om de heffing meer in lijn te brengen met de werkelijk behaalde rendementen.

Het kabinet stelt voor om het forfaitaire rendement van 2017 te baseren op de landelijk gemiddelde verdeling van het box III-vermogen over spaargeld en beleggingen. Deze vermogensmix wordt afgeleid uit alle belastingaangiften voor box III over 2012.

Het forfaitaire rendement wordt elk jaar weer opnieuw vastgesteld, voorafgaand aan het belastingjaar, op basis van de meest recente gegevens omtrent het werkelijk behaalde rendement.

Het box III-vermogen wordt voor de belastingheffing verdeeld over drie schijven, met een gemiddelde vermogensmix per schijf. Dat leidt tot een oplopend forfaitair rendement (zie tabel). Het heffingsvrije vermogen wordt per 1 januari 2017 verhoogd naar € 25.000 per persoon. Het tarief blijft 30%, voor het spaardeel en beleggingsdeel, en ongeacht de omvang van het vermogen.

Op basis van de voorlopig vastgestelde rendementen; definitieve vaststelling in 2016

Vermogen meer dan Vermogen niet meer dan  
0 25.000 vrijgesteld
25.000 100.000 2,91%
100.000 1.000.000 4,69%
1.000.000 en hoger 5,50%

Bron: BelastingBelangen – Belastingplan 2016

Bezwaarschriften tegen vermogensrendementsheffing aangewezen als massaal bezwaar

In een besluit van 26 juni 2015 (BLKB2015/903M) heeft de Staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt dat bezwaarschriften tegen vermogensrendementsheffing waarin een bepaalde rechtsvraag aan de orde is, worden aangewezen als massaal bezwaar. Dit betekent onder meer dat belastingplichtigen geen bezwaar meer hoeven te maken om mee te liften in deze bezwaarprocedure.

De massale bezwaarprocedure heeft betrekking op de volgende rechtsvraag:
Is de vermogensrendementsheffing zoals vastgelegd in artikel 5.2, eerste lid van de Wet IB 2001, op spaarsaldi naar haar aard in strijd met artikel 1, eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zonder dat in geschil is of er sprake is van een schending van de fair balance op grond van een individuele of excessieve last?

De toezegging massaal bezwaar geldt alleen voor aanslagen die op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststaan. Een aanslag staat nog niet onherroepelijk vast als de bezwaartermijn of beroepstermijn nog niet is verstreken.

De Tweede Kamer moet zich nog met de aanwijzing als massaal bezwaar verenigen. Als de Tweede Kamer binnen vier weken na toezending van de aanwijzing aan de Tweede Kamer besluit om zich niet met de aanwijzing te verenigen, zal de aanwijzing als massaal bezwaar vervallen.

Bron: Rijksoverheid

Voorkom verliesverdamping

Ondernemers kunnen verliezen drie jaar (eenmanszaken) of 1 jaar terug wentelen en met oude winst verrekenen, en maximaal negen jaar voorwaarts verrekenen met winst in die negen jaren. Na afloop van die termijn verdampen de verliezen. Er zijn volop mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. Denk onder andere aan het realiseren van stille reserves, het fiscaal optimaal verantwoorden van winst en kosten.

Bron: http://www.belastingbelangen.nl opgenomen in BelastingBelangen EJ-tips 2014

Schenken is voordeliger dan nalaten

Ouders die hun vermogen fiscaal vriendelijk aan hun kinderen of kleinkinderen willen overdragen, moeten dat bij leven doen. Schenkingen zijn daarvoor het aangewezen instrument. Geld schenken is veel leuker dan het nalaten. Een gulle gever stemt zijn (klein)kinderen blij en tevreden en hij kan daarvan meegenieten.

Ook fiscaal is schenken leuker: het kost veel minder belasting. Een erfenis van € 100.000 van vader op zoon kost € 8.031 aan erfbelasting. Schenkt vader die € 100.000 in tien jaarlijkse termijnen (met gebruikmaking van de reguliere vrijstellingen), dan is zoon € 4.771 aan schenkbelasting kwijt. Een voordeel van ruim € 3.200!

Bron: http://www.belastingbelangen.nl opgenomen in BelastingBelangen EJ-tips 2014

ZZP’er: forse aftrekpost voor werkruimte in huurwoning

De ondernemer die een gedeelte van zijn huurwoning voor zijn onderneming gebruikt, kan het huurrecht van die woning – binnen de grenzen van de redelijkheid – tot zijn ondernemingsvermogen rekenen. Die keuze kan hem een forse aftrekpost opleveren.

De belastingrechter in Arnhem heeft aanvaard dat een ZZP'er het huurrecht van haar woning tot het ondernemingsvermogen rekende. De ZZP'er gebruikte 25% van de ruimte in haar woning voor zakelijke doeleinden. Door de kwalificatie als ondernemingsvermogen kon zij alle kosten van de huurwoning –de huur plus alle andere kosten – in aftrek brengen op de winst en moest zij voor haar woongenot een onttrekking in aanmerking nemen van (de bij wet forfaitair voorgeschreven) 1,35% van de WOZ-waarde van haar woning.

Bron: http://www.belastingbelangen.nl opgenomen in BelastingBelangen EJ-tips 2014

BOF: ook voor aandelen in vastgoed-BV?

De belastingrechter heeft onlangs beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF) ook kan worden toegepast bij de vererving van aandelen in een vastgoed-BV.

De belastingrechter stelde vast dat de vastgoedportefeuille om commerciële wijze werd geëxploiteerd, gericht op het behalen van winst. De werkzaamheden van de DGA en zijn zoon waren kwantitatief en kwalitatief van dien aard, dat er sprake was van meer dan normaal actief vermogensbeheer: er was geen sprake van beleggen, maar van ondernemen. Het Hof besliste dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet van toepassing was op de verkrijgen van de aandelen.

Komt u met uw vastgoed-BV ook in aanmerking voor de profijtelijke BOF?

Bron: http://www.belastingbelangen.nl opgenomen in BelastingBelangen EJ-tips 2014

Oudedagsreserve omzetten in banksparen?

Hebt u, ondernemer, een oudedagsreserve in de eenmanszaak opgebouwd? Ga dan eens na of u die niet kunt omzetten in een lijfrentespaarrekening (banksparen). Uw liquiditeitspositie in de zaak gaat er op achteruit, u krijgt er zekerheid van een solvabeler oudedagsvoorziening voor terug. En u kunt extra profiteren van de 14% MKB-winstvrijstelling. Door de vrijval van de oudedagsreserve gaat uw winst uit onderneming omhoog, en dus ook het bedrag waarover u de 14% aftrek kunt toepassen. Die extra winst in de zaak wordt gecompenseerd door een even grote aftrek in privé voor het bedrag dat u op de lijfrentespaarrekening stort. Dus per saldo gaat uw fiscale inkomen omlaag, met het bedrag van de extra MKB-winstvrijstelling. En in de zaak ontstaat weer ruimte voor een nieuwe oudedagsreserve.

Bron: http://www.belastingbelangen.nl opgenomen in BelastingBelangen april 2014

Terugbelverzoek

Vul hier uw naam in alstublieft.
Ongeldige invoer.
Invalid Input